Feasibility Study 2018-05-14T21:43:14+00:00

FINANCIAL FEASIBILITY AND ECONOMIC IMPACT STUDY FOR THE REDEVELOPMENT OF THE FORMAR DINGLE HOSPITAL AND WORKHOUSE

Expressions of interest are invited, on behalf of Molteic (Dingle Hub), to undertake a Financial Feasibility and Economic Impact Study for the Redevelopment of the former Dingle Hospital and Workhouse and adjoining site, into a multi-use community building and site, that would incorporate suitable accommodation for certain businesses, a tourism experience, educational facilities, community facilities (incorporating arts, heritage, culture, music and also facilities for young people) and an experience of what a future Dingle Peninsula mighty look like as a low carbon society. Provision for some living accommodation may also be provided on site.

Full details of the brief for the study are available by emailing tenders@dinglehub.com

The building, originally built in 1851, sits on a site of c.22 acres and is currently unoccupied. It was formerly a hospital and, prior to that, a workhouse.

The Feasibility Study shall be conducted under the guidance and direction of an Oversight Committee which will comprise representatives from Molteic, Udaras na Gaeltachta, Kerry County Council and others with specific expertise. Clarification and advice on what is required to be provided may be sought from the Oversight Committee.

The closing date for the submission of an expression of interest is Friday 26 January 2018 (at 16:00hrs) and submissions should be sent to the following:
Tenders for Feasibility Study, Molteic (Dingle Hub), Cooleen Business Park, Dingle, Co. Kerry.

Click Here for More Information on the Feasibility Study
Click Here to view the Full Proposal for the formar Dingle Hospital and Workhouse

STAIDÉAR AR FHÉIDEARTHACHT AIRGEADAIS AGUS AR THIONCHAR EACNAMAÍOCH ATHFHORBAIRT AN TSEANOSPIDÉIL AGUS THIGH NA MBOCHT SA DAINGEAN

Thar ceann Mhol Teic (Mol Teic an Daingin), lorgaítear léiriú spéise i Staidéar ar Fhéidearthacht Airgeadais agus ar Thionchar Eacnamaíoch Athfhorbairt an tSeanospidéil agus Thigh na mBocht sa Daingean agus an suíomh timpeall air go foirgneamh agus suíomh pobail ilúsáide ina mbeadh áit oiriúnach do ghnónna áirithe, eispéireas turasóireachta, áiseanna oideachais, áiseanna pobail (na healaíona, oidhreacht, cultúr, ceol agus áiseanna do dhaoine óga san áireamh) chomh maith le heispéireas de Leithinis Chorca Dhuibhne agus mar a d’fhéadfadh sé a bheith amach anseo mar shochaí ísealcharbóin. D’fhéadfadh méid áirithe cóiríochta ar an suíomh a bheith i gceist chomh maith.

Is féidir gach eolas maidir le coimre an staidéir a fháil ach r.phost a chur chuig tenders@dinglehub.com
Tá an foirgneamh, a tógadh in 1851 agus atá díomhaoin faoi láthair suite ar c.22 acra. Ospidéal a bhíodh ann agus ba Thigh na mBocht é roimhe sin arís.

Reáchtálfar an Staidéar Féidearthachta faoi threoir agus stiúir Choiste Formhaoirseachta ar a mbeidh ionadaithe ó Mhol Teic, Údarás na Gaeltachta, Comhairle Contae Chiarraí agus ionadaithe eile a bhfuil saineolas ar leith acu. Is féidir soiléiriú agus comhairle ar a gcaithfear a sholáthar a fháil ón gCoiste Formhaoirseachta.

Ba cheart léiriú spéise a sheoladh faoi 4pm, Dé hAoine, 26 Eanáir 2018 a sheoladh chuig:
Tairiscint ar an Staidéar Féidearthachta, Mol Teic, (Mol Teic an Daingin) Páirc Ghnó an Chúilín, An Daingean, Co. Chiarraí.

Click Here for More Information on the Feasibility Study
Click Here to view the Full Proposal for the formar Dingle Hospital and Workhouse

EXPRESS

Your Interest!

Talk To Us Today!